Како да ја прикажам променливата JavaScript на страница?

Како да се прикаже вредноста на променливата JavaScript на страница? документ.write (ширина) document.querySelector (# излез) .textContent = ширина; Дополнување на претходните можности. Методот на алармирање () се користи за прикажување на едноставна дијалог-кутија. Користејќи го методот потврди (), може да прикажете и на ...

Курсорот за скриптирање. Однапред благодарна.

Курсорот за скрипта. Благодарам однапред. 2Прашање како да се запре дејството на сликата? И не разбрав како да пишувам? (Јас сум таа) кои се осамени, што е за ursors.io што јасно пишуваат, што цртаат, за што зборуваат?